Om os / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Arrild Privatskole 2004. Med ministeriets godkendelse

Vedtægterne er oploadet på hjemmesiden 2004

 

Vedtægter for den selvejende institution Arrild Privatskole

§ 1

Arrild Privatskole er en selvejende, uafhængig og privat grundskole med hjemsted i Nørre- Rangstrup Kommune, Sønderjylland Amtskommune. Skolen er oprettet den 21. januar 2004.
Skolens CVR-nummer er 27615880

§ 2

Institutionens formål er at drive en privat grundskole efter de til enhver tid gældende regler i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”
Stk. 2. Arrild Privatskoles formål er i øvrigt at udøve grundskolevirksomhed på følgende grundlag:
• At være en privatskole, hvor den omkringliggende natur og lokalsamfundets geografi, kulturhistorie og befolkning inddrages i undervisningen.
• At kropslige og musiske aktiviteter skal stimulere og understøtte elevernes læring i dagligdagen.
• At der samarbejdes på tværs af klasserne i relevante sammenhænge.
• At såvel den mundtlige fortælling som de basale skolekundskaber står centralt i undervisningen, og at eleverne opdrages til demokrati og deltagelse heri.
• At sørge for optimale betingelser for den enkelte elev.
• At være en inspirerende skole, som skal udvikle og fastholde elevernes lyst til at lære.
• At være en skole uden mobning.
• At være en skole, hvor den enkelte elev lærer at tage ansvar for sig selv og vise sine medmennesker respekt og tolerance.
• At være en skole, hvor ingen bliver glemt.

§ 3

Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige, skolepenge for eleverne, frivillige bidrag fra forældrekredsen og skolekredsen og andre med interesse for skolen.
Stk. 2. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og vil være at anvende til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende.
Stk. 3. Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”

§ 4

Forældrekredsen består af alle forældre til børn, der går på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven.
Stk. 2. Medlemskab af skolekredsen kan tildeles til personer udover forældrekredsen med tilknytning og interesse i Arrild Privatskole.
Stk. 3. Skolens bestyrelse godkender personers medlemskab af skolekredsen og fastsætter kontingent for medlemskab. Skolens bestyrelse kan ligeledes ophæve eller suspendere personers medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens beslutning om tildeling, ophævelse eller suspension af en persons medlemskab af skolekredsen kan indankes for generalforsamlingen, såvel af et mindretal i bestyrelsen, som af den der har modtaget afslag på optagelse eller er blevet frataget medlemskab.
Stk. 4. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”. Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. denne vedtægts § 6.

§ 5

Bidrag til Arrild Privatskole af enhver art giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 2. Medlemskab af forældrekredsen og skolekredsen giver adgang til at afgive stemme ved skolens generalforsamling. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer af forældrekredsen eller skolekredsen hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

§ 6

I henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” udøver forældrekredsen det almindelige overordnede tilsyn med skolens undervisning. Forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsen eget tilsyn.
Stk. 2. Udover forældrekredsens overordnede tilsyn med skolens undervisning vælger forældrekredsen en eller flere eksterne tilsynsførende for højst fire år ad gangen. Den eller de valgte eksterne tilsynsførende skal påse, at skolen meddeler en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Valget af ekstern tilsynsførende sker på generalforsamlingen. Det skal af indkaldelsen til generalforsamlingen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert medlem på generalforsamlingen kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun forældre afgive stemme. Hvis der ikke er valgt en eller flere tilsynsførende af forældrekredsen, skal tilsynet varetages af kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse, og en mundtlig erklæring på skolens ordinære generalforsamling, om det udførte tilsyn. Det skal af erklæringen fremgå, om den tilsynsførende anser, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”

§ 7

Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen skal høres om erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i skolens hjemstedkommune. Generalforsamlingen afholdes inden den 15. april hvert år. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindelig brev til forældrekredsens og skolekredsens medlemmer med mindst én måneds varsel. I denne indkaldelse angives en 14 dages frist fra indkaldelsens udsendelse til indsendelse af forslag til dagsorden. Herefter udsendes en endelig indkaldelse samt dagsorden til generalforsamling. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen, og de skal bekendtgøres for forældrekredsen og skolekredsens medlemmer ved udsendelse af den endelige indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 4. Dagsorden skal indeholdende følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab og budgettal for det aktuelle år forelægges til orientering.
4. Tilsynsførende aflægger beretning
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Valg af tilsynsførende.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

§ 8 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 2/5 af forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsordenen skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer skal vedtages med kvalificeret flertal af generalforsamlingen.
Stk. 2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.
Stk. 3. Der føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 10

Bestyrelsen består af  5 medlemmer. Én formand og 4 andre medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges af forældrekredsen og skolekredsen ved generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for et år.I ulige år er 3 medlemmer af forældrekredsen på valg. I lige år er 1-2 medlem af skolekredsen på valg og ét af forældrekredsens medlemmer kan være på valg. Ved generalforsamlingen i 2005 afgør bestyrelsen, hvilke medlemmer der er på valg 
Stk.4. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af forældrekredsen og skolekredsen. Mindst tre af bestyrelsens medlemmer skal være medlem af forældrekredsen, og mindst én skal være medlem af skolekredsen. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal af medlemmerne skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk. 5. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Der vælges hvert år mindst 2 suppleanter for bestyrelsen. Suppleanterne kan uden stemmeret deltage i bestyrelsesmøderne.
Stk. 6. Skolens leder og ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig er medlem af forældrekredsen.
Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte.
Stk.8. Næstformand træder i formandens sted ved formandens forfald.
Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk. 10. Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil, kan vedkommende ikke længere være medlem af bestyrelsen, men skal udtræde. I sådan et tilfælde indtræder suppleanten.
Stk. 11. I bestyrelsens sammensætning tilstræbes der en ligelig sammensætning af mænd og kvinder, jf. Ligestillingsloven.
Stk. 12. Skolens leder samt afdelingslederen for børnehuset deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Såfremt institutionens samlede medarbejdergruppe når 20 personer, vælges der en medarbejderrepræsentant af institutionens øvrige ansatte, som  har møderet ved bestyrelsens møder, men deltager uden stemmeret. Ved behandling af sager, der involverer konkrete sager vedrørende medarbejdere ved skolen, kan bestyrelsen beslutte at holde møde alene for medlemmerne.”
Stk. 13. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten.
Stk.14 .Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 4 medlemmer finder det fornødent.
Stk. 15. Formanden indkalder bestyrelsens medlemmer til bestyrelsesmøde og sørger for, at dagsorden for mødet er medlemmerne i hænde senest 5 dage forinden mødets afholdelse.
Stk. 16. Formanden leder bestyrelsesmødet og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter et hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
Stk.17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 18. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer.
Stk. 19. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

§ 11

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for Undervisningsministeren, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og andre gældende retsregler.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen og skolekredsen indkaldes til generalforsamling, samt at forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn.
Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at den valgte revisor kontroller bogføring og formueforvaltning på betryggende måde.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene.
Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og øvrigt fastansat personale.
Stk. 6. Bestyrelsen kan delegere kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale til skolens leder.
Stk.7. Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, når skolen har indgivet begæring om konkurs eller betalingsstandsning og i øvrigt, når der er fare for, at skolen af økonomiske årsager må indstille sin drift.
Stk. 8. Medlemmer af forældrekredsen, skolekredsen og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, der er af betydning for en vurdering af skolens økonomi og som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.

§ 12

Arrild Privatskole forpligtes udadtil af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.
Stk. 2. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

§ 13

Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
Stk. 2. Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

§ 14

Regnskabsåret følger statens finansår.
Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes driftsregnskab og status for skolen. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med lovgivningen og de af Undervisningsministeriet til enhver tid fastsatte bestemmelser.
Stk. 3. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.
Stk. 4. Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april og være Undervisningsministeriet i hænde senest d. 15. april.

§ 15

Ændringer i skolens vedtægter kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 2. På begge generalforsamlinger skal ændringer vedtages af de fremmødte med mindst 2/3 flertal.

§ 16

Beslutning om skolens nedlæggelse i alle andre tilfælde end de i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” nævnte tilfælde, hvor bestyrelsen skal likvidere skolen, kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemstedskommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.
Stk. 4. Det påhviler endvidere i tilfælde af skolens nedlæggelse den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved en af undervisningsministeriet godkendt likvidation, idet bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.
 
Vedtægterne er senest revideret den 9. april 2014
 

Bilag til vedtægter Børnehuset 2014

Sammenhold
Arrild Privatskole | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03